Jánova Apokalypsa a 7 cirkví: „Efez, Smyrna, Pergama, Tyatira, Sárd, Filadelfia a  Laodicea“
Novinka
Jánova Apokalypsa a 7 cirkví: „Efez, Smyrna, Pergama, Tyatira, Sárd, Filadelfia a  Laodicea“

Jánova Apokalypsa a 7 cirkví: „Efez, Smyrna, Pergama, Tyatira, Sárd, Filadelfia a Laodicea“

Lietadlo Termín: 25. 9. 2018 - 2. 10. 2018 Cena: 950 EUR Číslo zájazdu: 1307/143

V cene je zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

Sprievodca:

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. 9 Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove, ktorý sa volá Patmos. 10 V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť: 11 „Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sárd, Filadelfie a do Laodicey!12 Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov kohosi, ako Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. 14 Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako plameň ohňa. 15 Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile. 17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. 19 Napíš teda, čo si videl: čo je a čo sa má stať potom. 20 Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici,       a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví.

Program:

1.Deň:

zraz v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do tretieho najväčšieho mesta Turecka Izmir. Partí medzi najstaršie mestá v Stredomorí, založené v 3. stor. pr. Kristom. Fungovalo ako významný prístav. Transfer na hotel, večera, ubytovanie.

2.Deň:  

Vydáme sa po stopách 7 cirkví a siedmich Jánových listov. Všetky  majú rovnaké rozloženie, štruktúru. 1. opis Ježiša, 2. pochvala, 3. pokarhanie alebo napomenutie, 4. rada a zasľúbenie.

Smyrna—najstarší rímskokatolícky kostol sv. Polykarposa, mučeníka, ktorý bol podľa tradície biskupom Smyrnského zboru a Jánovým učeníkom. Antické pamiatky.
2. zasľúbenie Smyrna: V Edene konečným dôsledkom neposlušnosti bola smrť, večná smrť. V druhom zasľúbení je zrušenie tejto smrti „Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí” (2,11).
Nasleduje návšteva Bergama, jedného z najstarších a najimpozantnejších miest Turecka ležiaceho neďaleko pozostatkov Pergamonu. Prehliadka pôsobivej Akropoly v Pergamone.
3. zasľúbenie Pergamos: V Edene bezprostredným dôsledkom hriechu bolo to, že Adam s Evou museli raj opustiť, že nemali už ovocie z rajských stromov, ale že Adam musel začať obrábať zem, pôdu, aby svoju potravu získaval. To, čo hriech narušil bude obnovené. Tretiemu zboru je zasľúbené: „Tomu kto zvíťazí dám zo skrytej manny" (2,17).
Presun do areálu starovekého mesta  Tyatira, ktoré bolo známe zručnými remeselníkmi a obchodníkmi, medzi ktorých patrila aj Lýdia, predavačka purpuru. Spomína sa v Skutkoch Apoštolov.
4. zasľúbenie Tyatíra: Trvalým dôsledkom pádu do hriechu bolo to, že človek stratil panstvo nad svetom, ktorý mu Boh dal. A tak v zasľúbení Tyatíre sa hovorí, že toto panstvo bude obnovené „Kto zvíťazí, tomu dám vládu nad národmi.“ (2,26).
Nasleduje návšteva Sardis, v staroveku hlavné mesto kráľovstva Lýdia, jedno z významných miest Perzskej ríše, sídlo rímskeho prokonzula. V archeologickom areáli sa zachovali časti gymnázia, chrámu pohanskej bohyne Artemis a tiež synagóga. Odchod na ubytovanie, večera.
5. zasľúbenie Sardy: Čo ešte človek stratil pádom do hriechu? Spravodlivosť. Akým spôsobom človek získa to, čo stratil? Nie tým, že bude na nej pracovať, že si ju zaslúži za svoje dobré skutky, ale spravodlivosť je dar Stvoriteľa. "Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života.“ (3,5) Biele rúcho, ktoré zasľubuje Kristus, je dar Boží.

3.Deň:

Filadelfia, mesto bratskej lásky, najmladšie zo 7 maloázijských miest,  v čase najväčšej prosperity nazývané Nové Atény. Areál byzantskej baziliky sv. Jána zo zo 6.stor.
6.zasľúbenie Filadelfia: Adam s Evou po svojom páde do hriechu už nemali miesto, kde by sa mohli stretávať s Pánom Bohom tvárou tvár. Preto zasľúbenie do Filadelfie zasľubuje nápravu tejto prednosti. A tak čítame: "Toho kto zvíťazí urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevyjde.“ (3,12) Keď sme odetí Kristovou spravodlivosťou človek nájde svoje miesto vo svätyni. Miesto, kde sa bude môcť stretávať s Pánom Bohom. Miesto obnovenia. To prvé bola cesta obnovenia, to druhé je miesto.
Presun do Laodicea – mesto sa nachádzalo na križovatke dvoch dôležitých obchodných ciest, vo veľmi úrodnej oblasti so zlatonosnými riekami. Prosperitu antického mesta potvrdzujú aj pozostatky veľkého divadla gréckeho typu s kapacitou 20.000 divákov, malého divadla pre 15.000 divákov, štadión z 1. Storočia, akvadukt, kolonáda a ďalšie objekty.
7. zasľúbenie Laodicea: Nielenže hriech narušil človeka, nielenže všetko bude obnovené, ale zasľúbenie do Laodicey ukazuje, že Pán Boh to, čo bolo zlé obráti na dobré, že nielen všetko, čo človek stratil bude znovu získané, ale že on pôjde ešte o krok ďalej. "Toho, kto zvíťazí posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som s Otcom na jeho trón". (3,22) Pán Boh sa chce podeliť o svoj trón nie s anjelmi, ale s tými, ktorí boli obnovení. To posledné nám teda ukazuje cieľ obnovy. Pán Boh nielen odstráni pliagu hriechu, ale výsledok bude na koniec ešte slávnejší ako začiatok.
Pokračovanie do starobylého mesta Efez s návštevou jedného zo siedmich divov sveta – Chrámu bohyne Artemis. Uvidíte tu najrozsiahlejšie a najzachovalejšie antické pamiatky ako Celsovu knižnicu, amfiteáter, Agoru, ale aj kresťanské pamiatky ako hrobku Sv. Jána a dom, kde údajne žila a zomrela Panna Mária zo Selcuku. Večera a ubytovanie v Kusadasi.
1. zasľúbenie Efez: - V Edene bol najväčším dôsledkom hriechu to, že Adam s Evou nemali prístup k stromu života, ktorý bol v raji. Ale Ježiš Kristus to, čo hriech narušil obnoví. A preto to prvé zasľúbenie je: to, čo ste stratili, prístup k stromu života, skrze Krista bude obnovené. „Tomu kto zvíťazí dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji" (2,7)

4.Deň:

Odchod loďou na ostrov Patmos, kde sv. Ján napísal Knihu zjavení Apokalypsa. Ostrov Patmos představuje pro křesťany posvátné poutní místo, kde se psala historie křesťanství. Je spojen zejména se zdejším působením Ježíšova nejmilejšího žáka – svatého Jana. Po odchodu Ježíše svatý Jan upadl v nemilost Římanů. Ti se ho nejdříve neúspěšně snažili zbavit usmažením v obrovské kádi vroucího oleje. To se však nepodařilo, tak byl poslán do vyhnanství na ostrov Patmos. Na ostrově vzali věci rychlý spád. V malé jeskyni, ve které svatý Jan přebýval, zažil vidění, ve kterém se mu zjevil Ježíš Kristus a nadiktoval mu knihu, která později vešla ve známost jako Kniha Zjevení neboli Apokalypsa. Stala se součástí bible. Večera, ubytovanie.

5.Deň:

Program na ostrove Patmos– Kláštor sv. Jána Evanjelistu, Jaskyňa Apokalypsy. Krása a pôvab tohto jedinečného ostrova pramení v jednoduchosti prírody. Skalisté hory pokryté len z časti krovinami v členitom pobreží klesajú pod tmavo-modrú morskú hladinu. Klášter se začal stavět v 11. století u jeskyně. Je ohraničen masivními kamennými zdmi, ve kterých jsou místa pro střílny, jež chránily hlavní kostel a dalších pět kaplí. V kostele jsou uloženy ikony z byzantského a post-byzantského období, církevní předměty, výšivky z 9. století a další hodnotné předměty. V knihovně kláštera se nalézají pergamenové dokumenty, patriarchální pečetě, zdobené rukopisy a vzácné staré knihy. V kapli zasvěcené Panně Marii jsou fresky z let 1210 – 1220. Za branou kláštera se rozkládá arkádové nádvoří ze 17. století. V jeho východní části se tyčí hlavní kostel. Vlastní jeskyně Zjevení, kde svatý Jan žil, leží mimo klášter na svahu hory. Poskytuje krásný výhled na moře a členité pobřeží. Místo je ukryto pod několika nízkými stavbami s kulovitou střechou. Řeholníci sem vpouštějí návštěvníky po malých skupinkách a dbají, aby byli řádně oděni. Ochotně ukáží místa, kde Jan Theologos podle legendy spal, modlil se a prožíval vidění.

6.Deň:

Oddych pri mori

7.Deň:

Oddych pri mori, resp. fakultatívny výlet

8.Deň:

trajekt do Turecka, odlet z Izmíru do Viedne a následne transfér do Bratislavy.

Jánova Apokalypsa a 7 cirkví: „Efez, Smyrna, Pergama, Tyatira, Sárd, Filadelfia a Laodicea“ 25. 9. 2018 - 2. 10. 2018 je už po termíne.