ZMLUVNÉ PODMIENKY

ZMLUVNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenie

Cestovná kancelária AWERTRAVEL s.r.o. (ďalej len CK, alebo Awertravel) zabezpečuje všetky druhy  služieb cestovného ruchu pre domácich a zahraničných klientov. Služby zabezpečuje priamo alebo sprostredkovaním cez iné cestovné kancelárie.

II. Vznik zmluvného vzťahu

CK Awertravel   vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta, alebo externých autorizovaných predajcov. Zmluva o zájazde (Prihláška) medzi Awertravel a objednávateľom vzniká prijatím záväznej prihlášky na zájazd a uhradením zálohy alebo plnej ceny zájazdu. Jej obsahom je poskytnutie služby cestovného ruchu v rozsahu a za podmienok uvedených v ponukách zájazdov a upresnených
v podrobných pokynoch pre účastníka zájazdu.
K prihláseniu na zájazd je nutné podať riadne vyplnenú prihlášku na tlačive CK jednotlivcom, alebo vystavením objednávky organizáciou. Za správnosť údajov uvedených na prihláške, resp. objednávke zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ (klient). Za neplnoleté deti podpisuje prihlášku zákonný zástupca. Zmluva
o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené.
Za plnenie zmluvných záväzkov ostatných osôb uvedených na zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Prevzatie písomnej prihlášky a ďalších potrebných dokladov odsúhlasí CK potvrdením.

III. Cenové a platobné podmienky

Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK a objednávateľom.  Pri podaní prihlášky, resp. objednávky je klient povinný uhradiť zálohu vo výške 50% z ceny zájazdu. Doplatok do plnej výšky je klient povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred dňom nástupu na zájazd ak nebolo dohodnuté inak. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú cenu zájazdu v stanovenom  termíne, môže CK od zmluvy odstúpiť a objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku VII. Všeobecných podmienok. Ceny zájazdov sú kalkulované
ku dňu 31.10.2018.  CK si vyhradzuje právo upraviť cenu zájazdu a dopravy v prípade závažných okolností (zmeny kurzu EUR voči USD o viac ako 5%, ďalej výrazných zmien cien leteckej a autokarovej dopravy viac ako o 5%),  Túto zmenu je povinná CK oznámiť klientovi najneskôr 21 dní pred nástupom na zájazd.   

IV. Cestovné doklady

Každý účastník zahraničného zájazdu musí mať vlastný platný cestovný doklad. Platnosť minimálne 6 mesiacov od termínu ukončenia zájazdu do štátov s vízovou povinnosťou. Deti nad 5 rokov, ktoré sa zúčastnia
na zájazde spolu s rodičmi musia mať  svoj vlastný pas. Je povinnosťou zákazníka preveriť si pred cestou, či jeho cestovný doklad spĺňa všetky náležitosti, ktoré vyžaduje štát, do ktorého cestuje.

V. Práva a povinnosti Awertravel

K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v článku VI. sa vzťahujú im zodpovedajúce práva
a povinnosti Awertravel.

VI. Práva a povinnosti objednávateľa

a/ K základným právam objednávateľa patrí:

b/ K základným povinnostiam objednávateľa patrí:

c/ K povinnostiam objednávateľov skupinových zájazdov, ktorí sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:

VII. Odstúpenie od zmluvy, zmluvná pokuta

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností Awertravel, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak Awertravel odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť Awertravelu zmluvné pokuty
z vopred stanovenej celkovej ceny zájazdu nasledovne:

a/ zájazdy na pravidelných linkách leteckých spoločností mimo EU

b/ ostatné zájazdy

Zrušenie zmluvy alebo objednávky na zájazd je objednávateľ povinný urobiť písomne. Pri odoslaní písomného storna zájazdu poštou je pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum odoslania, pri osobnom  odovzdaní dátum uvedený na stornovacom liste.   

VIII. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

Awertravel má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu medzi CK a objednávateľom:

 

a) ak počet účastníkov je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však:

 

b) ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde, cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu

IX.  Poistenie

CK sprostredkuje objednávateľovi cestovné poistenie poisťovne Union. Presné
znenie poistnej zmluvy a alternatívy poistenia sú
k dispozícii v CK. Poistný vzťah vzniká priamo medzi poisťovacou spoločnosťou a účastníkom zájazdu.

X. Reklamácia služieb

CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u  dodávateľa služby, alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie.
O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom resp. delegátom cestovnej kancelárie. Ak nesplní CK povinnosti vyplývajúce
zo zmluvy alebo zo zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo  písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo
v prípade, že sa zájazd neuskutoční, odo dňa, kedy sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený v spolupráci
so  zástupcom resp. delegátom cestovnej kancelárie, alebo dodávateľom služieb. Tento záznam je súčasťou reklamácie. Awertravel je povinná na všetky reklamácie odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní po obdržaní reklamácie.

XI. Zodpovednosť počas zájazdu

Účastník, ktorý na zájazde poruší zákonné predpisy príslušného štátu, nerešpektuje  program zájazdu, odmieta sa riadiť pokynmi sprievodcu, môže byť vylúčený
z pokračovania zájazdu a vrátený na vlastné náklady späť, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu za nevyužité služby

XII.  Zdravotné záležitosti, škody

Každý zákazník cestuje s vedomím svojho zdravotného stavu a s vedomím úhrady nákladov za lekárske služby a liečenia v zahraničí. Zákazník je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil v priebehu dopravy a pobytu v dopravnom prostriedku
a v ubytovacom zariadení. V prípade, že cestujúci
v priebehu zájazdu stratí,  alebo sú mu odcudzené doklady, je povinný si pre spiatočnú cestu zabezpečiť nové (náhradné) doklady sám a na svoje náklady. Zákazník sa môže v tomto prípade obrátiť na sprievodcu so žiadosťou o pomoc pri získaní nových, alebo náhradných dokladov pre spiatočnú cestu.

XIII. Zvláštne služby

Zvláštne služby nie sú súčasťou ceny zájazdu. Tieto služby platí zákazník zvlášť (jednolôžková izba, zvláštna strava, zabezpečenie víz, zabezpečenie dopravy
do miesta odletu, ubytovanie pred odletom v mieste odletu a pod.). Zákazník môže svoje požiadavky uviesť
pri podaní prihlášky a tieto zaplatiť súčasne pri úhrade  zálohy, alebo doplatku ceny zájazdu.  Ak sa na pútnický zájazd prihlási jednotlivec, môže si priplatiť jednolôžkovú izbu.  CK Vás môže doubytovať s inou ženou, alebo mužom, podľa veku a pohlavia, ale iba ak je prihlásených na ten konkrétny zájazd viacej jednotlivcov.  V opačnom prípade je tento príplatok povinný.

XIV. Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť zhromažďujea spracováva Vami poskytnuté osobné údaje z dôvodu organizačného zabezpečenia zájazdu
a marketingovej činnosti  v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nie sú poskytované žiadnej tretej strane. V prípade záujmu o vyradenie
z našej databázy máte právo o to písomne požiadať. Vaše želanie budeme samozrejme, rešpektovať. Objednávateľ potvrdzuje svojim podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu svoj súhlas s tým, aby Awertravel spracovávala jeho osobné údaje uvedené v zmluve. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených
v zmluve. Poskytované osobné údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom Awertravel a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované Awertravel ponúkať a poskytovať.

XV. Záverečné ustanovenie

Všeobecné a záručné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých jej zájazdoch a sú súčasťou zmluvy. Tieto podmienky sú spracované v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr č. 281/2001 Z.z. v znení zákona 186/2006 Z.z. a v zmysle zmeny a doplnení Občianskeho zákoníka v znení neskorších predpisov. S účinnosťou od 1.1.2019 zákonom č.: 170/2018 Zz o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o zájazdoch je upravený v týchto všeobecných podmienkach účasti na zájazdoch). V ostatnom platia v plnom rozsahu príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.